vvvv Typography sketch


typo sketch 0.1 from phl on Vimeo.

...................................................................................................................................